เครื่องผลิตน้ำแข็ง/เครื่องทำความเย็น

เครื่องผลิตน้ำแข็งเกล็ด ที่เหมาะสมกับกระบวนการแปรรูปอาหาร และใช้ในการเก็บรักษาอุณหภูมิอาหารได้อย่างดีไปพร้อมๆกัน