กรณีศึกษา : โรงงานผลิตแหนม เพิ่มประสิทธิภาพและลดสูญเสียด้วยกิจกรรมกลุ่ม QCC

10 November 2560

กรณีศึกษา : โรงงานผลิตแหนม เพิ่มประสิทธิภาพและลดสูญเสียด้วยกิจกรรมกลุ่ม QCC

 

    เป็นโรงงานขนาดกลางประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายแหนมทุกชนิด หมูยอ ไส้อั่ว ไส้กรอกพื้นเมือง ดำเนินกิจการมาเป็นเวลากว่า 40 ปี ตั้งแต่รุ่นคุณพ่อจนถึงปัจจุบันที่มีลูกๆเข้ามาช่วยดูแล โรงงานมีกำลังผลิตเดือนละ 300 ตัน มีพนักงานประมาณ 250 คน ไลน์การผลิตแยกตามประเภทสินค้า ซึ่งทางโรงงานประสบปัญหาในการผลิตแหนมย่างมีน้ำหนักเกินจากที่ควบคุม 90 -100 กรัม/ชิ้น และห่อไม่แน่น ทำให้แหนมไม่สวยและมีฟองอากาศ
     ทางโรงงานได้เข้าร่วมโครงการกับภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดการสูญเสีย ทางที่ปรึกษาจึงได้เสนอแนวทางทางในการเพิ่มประสิทธิภาพและลดการสูญเสียโดยการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานด้วยกิจกรรมกลุ่ม QCC. โดยที่ปรึกษาได้มีขั้นตอนดำเนินการดังนี้
  1. อบรมให้ความรู้แก่พนักงานและหัวหน้างานเรื่องการปรับปรุงคุณภาพและพัฒนางานตามแนวทาง QCC รวมถึงการใช้เครื่องมือคุณภาพในการปรับปรุงงาน
  2. ให้พนักงานวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาโดยพิจารณาจาก 4 M โดยการใช้แผนภูมิก้างปลา
  3. ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามสาเหตุที่วิเคราะห์ เก็บข้อมูลเปรียบเทียบกับก่อนดำเนินการ
  4. กำหนดมาตรฐานการทำงานใหม่เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน และนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์อื่นที่มีปัญหาแบบเดียวกัน

ผลจากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาทางกลุ่ม QCC. ด้วยแผนภูมิก้างปลา

ทางกลุ่มได้ดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC. โดยมีแผนดำเนินงานดังนี้

ผลการดำเนินของกิจกรรมกลุ่ม QCC. เป็นเวลา 4 เดือน พบว่า

  1. น้ำหนักควบคุมของแหนมย่างคือ 90 -100 กรัม/ชิ้น ก่อนดำเนินการพบว่าน้ำหนักเกินสูงสุดถึง 120 กรัม หลังดำเนินการน้ำหนักแหนมที่สุ่มชั่งอยู่ระหว่าง 90 – 105 กรัม
  2. ข้อมูลก่อนเริ่มดำเนินการมีแหนมย่างที่น้ำหนักเกินอยู่ประมาณ 20 % (สุ่มมาชั่ง 100 ชิ้นมีแหนมที่น้ำหนักเกิน 100 กรัมอยู่ประมาณ 20 ชิ้น ในทุกรอบการสุ่มชั่ง) หลังดำเนินการมีแหนมย่างที่น้ำหนักเกินอยู่ประมาณ 7% ทำให้สามารถลดสูญเสียจากน้ำหนักที่เกินไปได้ 13 %
  3. ทางโรงงานผลิตแหนมย่างวันละ 500 ก.ก. ถ้าต้นทุนแหนมสดก่อนบรรจุถุงอยู่ที่ 55 บาท / ก.ก. ทางโรงงานสามารถลดต้นทุนลงได้ = (500 x 13%) x 55 = 3,575 บาท / วันดังนั้นทำงาน 25 วัน / เดือน คิดเป็นต้นทุนที่ประหยัดได้ = 3,575 x 25 x12 = 1,072,500 บาท/ ปี

 

ที่มา: https://bsc.dip.go.th/th/category/case-all/qs-casestudy6

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/inspiremach.com/public_html/wp-content/themes/inspiremach/single-news-activity.php on line 37